Op his­torische gronden

, , Leave a comment

In een afge­laden raad­szaal van het gemeen­te­huis in Zaan­dam werd door schri­jver Henk Roovers het eerste exem­plaar van het boek Op His­torische Gron­den, de geschiede­nis van een Zaan­damse gracht in nation­aal en inter­na­tion­aal per­spec­tief, over­handigd aan Greet, zijn muse.

bloemgracht1Aan het boek heeft hij achttien jaar gew­erkt en het is een mon­u­men­taal boek gewor­den. Het is niet alleen een boek over de Bloem­gracht gewor­den, maar het is een ver­haal over de han­de­laren die er wonin­gen beza­ten en over de han­del die hen met de wereld ver­bond.

Roovers had tijd tekort om zijn ver­haal te vertellen. Het is een geschiede­nis bijv. van de fam­i­lie van Cor­nelis Pietersz. Bleecker, die het ven ontsloot waarop huizen wer­den gebouwd. Het ven, haaks op de Schinkeldijk (Oost­z­i­jde), werd Bleek­ersven genoemd en zou later her­doopt wor­den in Bloem­gracht.

Roovers benadrukte dat het hier niet zomaar over een paar han­de­laren ging. Met hun han­del bewogen ze zich door heel Europa en reik­ten zelfs tot in de opstandige Amerikaanse kolonie van Enge­land. Het ging over de scheeps­bouw­ers die er niet tegenop zagen om in korte tijd voor de kon­ing van Frankrijk 3 reusachtige schepen te bouwen en voor de Hol­landse vloot nieuwe schepen bouw­den tij­dens de oor­logen met Enge­land.

En de Over­toom, een helling die schepen over land trekt, daar wilde Roovers het wel even apart over hebben. De groot­ste over­toom van de wereld, gemaakt in opdracht van de scheep­bouw­ers, stond in het Zaan­dam van toen. Henk Roovers heeft pogin­gen gedaan om die naam weer terug te kri­j­gen in de stad op de plek waar de over­toom heeft gele­gen. Tot nu toe zon­der resul­taat; bureaucratie.

bloemgracht2Dit boek gaat niet alleen over een gracht, een plek waar rijke fam­i­lies woon­den. Het is een ver­haal gewor­den over de enorme rijk­dom die ze ver­gaar­den, de ruzies die in de fam­i­lies ontston­den. Het is een ver­haal over de grote economis­che macht die de Zaanstreek van toen uit­straalde over grote delen van de wereld. Als Zaankan­ters moeten we dankbaar zijn dat Roovers daar achttien jaar arbeid in heeft gestopt en voor ons een grootse geschiede­nis onder het stof van­daan heeft gehaald.